X Close

   
 
 Puff & Pie

 เบเกอร์รี่ Puff&Pie Snack Boxes ชุดที่ 2 ประกอบด้วยขนม 1 ชิ้น

 - เบเกอร์รี่ Puff&Pie 1 ชิ้น ของ Set C  ประกอบด้วย ครัวซองไส้กรอก, ทูน่าพัฟ,

 ชิกเก้นโรล,ซอสเซสโรล

 ราคา 45 บาท


*ทูน่าพัฟ และ ครัวซอง เพิ่ม 5 บาท ต่อชุด
   
Copyright © 2010 Puff&Pie All Rights Reserved.