X Close


   
 
 Puff & Pie

 เบเกอร์รี่ Puff&Pie Snack Boxes ชุดที่ 4 ประกอบด้วยขนม 2 ชิ้น

 - เบเกอร์รี่ Puff&Pie 1 ชิ้น ของ Set B ประกอบด้วย พายสับปะรด, พายแพนงไก่,

 เดนิชเพรสตี้, เค้กกล้วยหอม, ชินามอลโรล,กะหรี่พัฟไก่เบเกอร์รี่ 

 - Puff&Pie 1 ชิ้น ของ Set C  ประกอบด้วย ครัวซองไส้กรอก, ทูน่าพัฟ, ชิกเก้นโรล, 

ซอสเซสโรล

ราคา 60 บาท

*ทูน่าพัฟ และ ครัวซอง เพิ่ม 5 บาท ต่อชุด

   
Copyright © 2010 Puff&Pie All Rights Reserved.